Regulamin


Regulamin Portalu Ogłoszeniowego HUSTLY (dalej zwanego także „Serwisem lub Portalem”)

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług w ramach Portalu ogłoszeniowego hustly prowadzonego przez Operatora (zwanego także „Organizatorem”) na warunkach w nim wskazanych. Operator działa przy tym w charakterze podmiotu pośredniczącego na rzecz Właściciela Portalu, w oparciu o stosowne porozumienia wewnętrzne między Operatorem a Właścicielem marki hustly

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Korzystanie z Portalu hustly jest nieodpłatne za wyjątkiem przypadków, gdy funkcjonalność Serwisu lub niniejszy Regulamin tak stanowi.
 2. Przedmiotem działalności Portalu jest udostępnianie Użytkownikom przestrzeni umożliwiającej wzajemny kontakt, na warunkach ustalonych między Użytkownikami, w które Operator w żaden sposób nie ingeruje i na które nie ma wpływu. Z tego też względu Użytkownicy zobowiązują się we wzajemnych relacjach do poszanowania obowiązujących przepisów prawa i zasad współżycia społecznego, zaś ewentualne ich naruszenia przez Użytkowników nie powodują odpowiedzialności Operatora.
 3. Operator jest podmiotem uprawnionym do weryfikacji Użytkowników zarejestrowanych i podejmuje działania przeciwdziałające wszelkim nieprawidłowościom. Z tego też względu Operator umożliwia anonimowe zgłaszanie naruszeń w ramach procedury sygnalizacyjnej, o czym mowa w dalszej części Regulaminu.
 4. Portal umożliwia zakładanie kont Użytkowników, a także przeglądanie jego zawartości bez konieczności rejestracji konta. Użytkownicy zarejestrowani mają możliwość dostępu do pełnej funkcjonalności Portalu.
 5. Portal przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 rok życia lub też są pełnoletnie w rozumieniu prawa miejsca zamieszkania lub pobytu Użytkownika, jeżeli takie prawo przewiduje wymóg wieku wyższego niż 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zaś Portal zastrzega sobie możliwość weryfikacji tego wymogu wobec Użytkowników zarejestrowanych.

 

Obowiązki Użytkowników

 

 1. Poprzez akceptację Regulaminu, a także odwiedzając Portal Użytkownik potwierdza, że jest osobą pełnoletnią w rozumieniu prawa dla siebie właściwego i prawo to nie zakazuje Użytkownikowi dostępu do treści publikowanych na Portalu, które mogą zawierać elementy nagości, erotyki i szeroko (potocznie) pojmowane treści dla osób dorosłych.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu wyłącznie osobiście, nie udostępniając swojego dostępu innym osobom – niezależnie od tego, czy dokona rejestracji konta Użytkownika, czy też nie.
 3. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto Użytkownika w ramach Portalu.
 4. Użytkownik oświadcza akceptując niniejszy Regulamin, że zapoznał się z wymogami prawnymi właściwymi dla swojego miejsca zamieszkania lub pobytu, dotyczącymi korzystania z treści prezentowanych na Portalu za pośrednictwem sieci Internet i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Naruszenia tychże wymogów przez Użytkownika nie mogą stanowić podstawy do obciążania Organizatora jakimkolwiek prawem lub obowiązkiem, a także jakąkolwiek sankcją karną, karno – skarbową czy administracyjną. W przypadku naruszenia tychże obowiązków przez Użytkownika, skutkujących zainicjowaniem postępowania względem Organizatora, Użytkownik zwolni Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności w zakresie związku przyczynowego, tak dalece, jak będzie to prawem dopuszczalne. Przedmiotowe zwolnienie z odpowiedzialności dotyczy tak Organizatora, jak i wszelkie podmioty trzecie, które z Organizatorem są w jakikolwiek sposób powiązane.
 5. Użytkownicy nie mają prawa do kopiowania, powielania lub przetwarzania w inny sposób treści opublikowanych na Portalu, które nie stanowią ich wyłącznej własności. Tworzenie z tych treści wszelkich utworów zależnych jest zabronione.
 6. Użytkownicy zarejestrowani zobowiązują się do publikowania treści, materiałów graficznych i audio-wizualnych stanowiących ich wyłączną własność, lub takich, do których posiadają prawa wyłączne. Naruszenie tych obowiązków prowadzić będzie do blokady konta Użytkownika i może rodzić odpowiedzialność prawną względem naruszyciela. W przypadku publikowania zdjęć lub materiałów video, Użytkownik zobowiązuje się publikować wyłącznie materiały własne. Przed publikacją zdjęć lub innych materiałów na Portalu, Organizator zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji. Treści nie mogą zawierać informacji wulgarnych czy budzących zgorszenie, zaś Organizator jest uprawniony do ich moderowania jeżeli naruszają standardy Serwisu, przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego.
 7. Użytkownikowi nie wolno umieszczać treści zawierających odnośniki do innych stron www lub do oprogramowania czy aktywnych linków prowadzących „na zewnątrz”.
 8. Zdjęcia zawierające treści pornograficzne lub naruszające prawo czy zasady współżycia społecznego będą usuwane przez Organizatora i publikacja takich treści może prowadzić do blokady lub usunięcia konta Użytkownika.
 9. Użytkownicy nie mają prawa do jakiegokolwiek ingerowania w strukturę Portalu, jego kod źródłowy i funkcjonalności.
 10. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Portalu i kontaktu z innymi Użytkownikami w sposób zapewniający poszanowanie prawa właściwego dla ich miejsca siedziby lub pobytu.
 11. Dane zgromadzone w Portalu stanowią własność Operatora i bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie mogą być przez Użytkowników wykorzystywane dla celów własnych Użytkownika.
 12. Prawa do treści udostępnianych w ramach Portalu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Portalu, znaki towarowe Portalu oraz producentów i oferentów, którzy w ramach Portalu mogą prezentować swoje treści marketingowe, w tym m. in. zdjęcia, elementy graficzne, opisy prezentowanych towarów lub usług, podlegają ochronie, a ich wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez zgody Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione.
 13. Użytkownik zamieszczając na łamach Portalu jakiekolwiek treści lub materiały udziela Organizatorowi, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, powielanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie tych treści w dowolnych o istniejących lub przyszłych mediach. Odwołanie licencji prowadzić będzie do wygaśnięcia konta Użytkownika bez prawa do zwrotu jakichkolwiek środków uiszczonych na rzecz Organizatora. Użytkownik przyznaje Organizatorowi prawo do udzielania dalszych licencji oraz prawo do dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniami praw autorskich do materiałów publikowanych na Portalu.

 

 

Usunięcie lub blokada konta Użytkownika

 

 1. Organizator ma prawo – wedle swojego uznania – do tymczasowej blokady konta Użytkownika lub jego usunięcia w następujących przypadkach:
 1. Powzięcia uzasadnionego podejrzenia lub pozyskania informacji, że Użytkownik nie spełnia wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Organizator ma prawo do odmowy rejestracji konta Użytkownika (weryfikacja wstępna) w przypadku, gdy w procesie weryfikacji poweźmie wątpliwości co do spełnienia przez Użytkownika wymogów Regulaminu lub przepisów prawa, zaś dostarczone przez Użytkownika dowody nie przyczynią się do wyjaśnienia tych wątpliwości.
 2. Blokada tymczasowa konta Użytkownika następuje przez czas trwania postępowania wyjaśniającego, nie dłużej niż 7 dni.
 3. W przypadku uzasadnionej blokady lub uzasadnionego usunięcia konta Użytkownika, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot jakichkolwiek opłat uiszczonych na rzecz Portalu, niezależnie od ich formy.
 4. W przypadku nieuzasadnionej blokady lub usunięcia konta Użytkownika stosuje się regulacje wynikające z procedur reklamacyjnych.

 

Usługi dostarczane przez Portal i płatności

 

 1. Portal zapewnia możliwość wykorzystania przez Użytkowników przestrzeni reklamowej i w jej ramach dodawania ogłoszeń, których treść redagują wyłącznie Użytkownicy. Organizator zachowuje jednakże uprawnienia do ich moderowania.
 2. Zarejestrowani Użytkownicy korzystać mogą z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, takich jak: promowane ogłoszenia, wyróżnienia, ogłoszenia zweryfikowane, czat, kalendarz, komentarze czy statystyki. Niektóre z tych funkcjonalności mogą wiązać się z koniecznością uiszczenia na rzecz Organizatora płatności w formie i wysokości wskazanej w Portalu. Cena za usługę jest każdorazowo znana Użytkownikowi przed wykupieniem usługi.
 3. Dodatkowe funkcje mogą wymagać – poza odpłatnością – także dodatkowej aktywności Użytkownika. Przykładowo w przypadku profili zweryfikowanych, do uzyskania takiego statusu Organizator może wymagać weryfikacji dokumentów tożsamości lub innych informacji, na potrzeby tego procesu.
 4. Użytkownicy decydujący się na skorzystanie z odpłatnych funkcji Portalu wyrażają zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i w związku z tym zrzekają się tego prawa.
 5. Użytkownicy niezarejestrowani mają uprawnienie do przeglądania Portalu, bez funkcji dodatkowych.
 6. Płatności z użyciem voucherów realizowane są w oparciu o zewnętrznego dostawcę usługi. Suma wpłacona z użyciem vouchera pre-paid po jego realizacji będzie widoczna do wykorzystania na koncie Użytkownika przez czas, w którym konto to będzie aktywne. Blokada konta lub jego usunięcie prowadzić będą do czasowej (blokada) lub trwałej (usunięcie) niedostępności środków. W przypadku uzasadnionej blokady lub usunięcia konta, Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot środków.
 7. Po wyborze usługi za cenę w Portalu wskazaną, suma dostępnych środków na koncie Użytkownika ulegnie pomniejszeniu o cenę wybranej i zatwierdzonej usługi.
 8. Płatność za usługi odbywa się w oparciu zewnętrznego operatora systemu płatności. Operator Portalu nie zapewnia własnych form płatności i za obsługę i realizację procesu płatności nie ponosi odpowiedzialności. Do procesu płatności stosuje się regulaminy i polityki podmiotów trzecich odpowiedzialnych za przeprowadzenie takiego procesu.
 9. Usunięcie konta Użytkownika jest możliwe także przez Użytkownika – w takim przypadku umowa na świadczenie usług dostępu do Serwisu wygasa, a ewentualnie niewykorzystane przez Użytkownika środki nie podlegają zwrotowi.

Wyłączenia odpowiedzialności

 1. Operator dokłada należytej staranności aby treści prezentowane na Portalu odzwierciedlały rzeczywistość, będąc jednocześnie zgodnymi z prawem i zasadami współżycia społecznego. Z uwagi jednak na dynamikę działania Portalu i aktywność Użytkowników, Operator nie ponosi względem Użytkowników odpowiedzialności za nierzetelność treści zamieszczonych przez innych Użytkowników.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne w pracy Portalu, spowodowane działaniem czynników zewnętrznych czy niezbędnymi pracami technicznymi, dokładać będzie jednak wszelkiej staranności, aby takie prace odbywały możliwie najszybciej.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności, w takim zakresie, w jakim jest to prawnie dopuszczalne, za niezgodne z prawem lub niniejszym Regulaminem działania lub zaniechania Użytkowników.

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika wadliwości usług świadczonych przez Operatora, Użytkownik jest uprawniony do wniesienia reklamacji, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres:
   [email protected]
 2. Operator ustosunkowuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia. W przypadku żądań Użytkownika będącego konsumentem, jeżeli Operator nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Operator zwróci Użytkownikowi koszty związane z opłaconą usługą, której zgłoszona wadliwość dotyczy. Operator nie odpowiada jednak za utracone korzyści Użytkownika.

 

 

Jurysdykcja

W przypadku ewentualnych sporów, odbywać się one będą w oparciu o prawo właściwe dla Hongkongu, zaś organem właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie Międzynarodowe Centrum Arbitrażu w Hongkongu (HKIAC) w oparciu o regulamin tegoż sądu.

 

Procedura zgłaszania naruszeń (whistleblowing policy)

Operator podejmuje aktywne działania mające na celu przeciwdziałanie wykorzystania przymusowej sytuacji, handel ludźmi czy wykorzystywanie seksualne. Z tego też względu udostępnia swoim Użytkownikom procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń lub nadużyć. W przypadku podejrzenia takich praktyk, prosimy o przesyłanie anonimowej korespondencji na adres e-mail: [email protected]  Dane zgłaszającego, o ile zostaną w tej korespondencji ujawnione, pozostaną do naszej wyłącznej wiadomości, zaś wszelkie zgłoszenia będą miały odzwierciedlenie w naszej współpracy z organami ścigania.

 

Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Portalu lub odwiedzając go Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do korzystania z wybranej funkcjonalności Portalu. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek może warunkować zawarcie umowy.
 2. Administratorem danych jest właściciel Portalu, na zlecenie którego jako podmiot przetwarzający działa Organizator.
 3. Dane osobowe Użytkowników w ramach Unii Europejskiej przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym ich uprawnienia oraz obowiązki Administratora, są zawarte w zakładce „Polityka Prywatności”.