Polityka Prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu jest  Operator, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Operatorem. Ilekroć w polityce prywatności jest mowa o RODO, Operator rozumie przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Cele przetwarzania danych i zakres danych podlegających przetwarzaniu

 1. Podanie danych osobowych w procesie realizacji zamówienia za pośrednictwem portalu jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania bądź podanie nieprawdziwych danych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji zamówienia.
 2. Klient podaje również dane osobowe na potrzeby operatora systemu płatności, który może je przetwarzać w celu realizacji transakcji. Sposób przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty zewnętrzne, regulują ich regulaminy i polityki prywatności, z którymi Klient powinien się zapoznać.
 3. Dane osobowe Klienta podane w ramach portalu mogą być przetwarzane w celu:
   1. realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
   2. Marketingowym (art. 6 ust. 1 lit a RODO jeżeli Klient wyraził na to zgodę lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, oraz w celach statystycznych lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, w oparciu o wskazaną wyżej podstawę.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w postaci profilowania.
 5. Podmioty, którym Administrator może udostępnić dane osobowe Klienta to: operatorzy systemów płatności wybrani przez Klienta w procesie realizacji zamówienia, podmioty realizujące na rzecz Operatora obsługę prawną lub księgową, instytucje państwowe lub samorządowe, działające w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Dane osobowe mogą być przechowywane nie dłużej niż 6 lat od daty wykonania transakcji, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga ich przechowywania przez dłuższy okres czasu.

 

 

Prawa jednostki, której dane osobowe są przetwarzane

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu realizacji uprawnień, należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w zakładce „kontakt”.
 3. W przypadku, gdy osoba, której dane osobowe są przetwarzane poweźmie wątpliwość co do zgodności z prawem i podstaw przetwarzania, jest uprawniona do złożenia skargi do właściwego urzędu zajmującego się ochroną danych osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu, a także przepisy RODO.