Algemene Voorwaarden


Reglement van het HUSTLY-advertentieportaal (hierna ook "Website of Portaal" genoemd)

Dit Reglement definieert de voorwaarden voor de levering van diensten als onderdeel van het hustly-reclameportaal dat wordt beheerd door de Operator (ook wel de "Organisator" genoemd) onder de daarin vermelde voorwaarden. De Operator treedt op als tussenpersoon voor de Portal Owner, op basis van relevante interne afspraken tussen de Operator en de eigenaar van het merk hustly

 

Algemene bepalingen

 

 1. Het gebruik van het hustly-portaal is gratis , behalve in de gevallen waarin de functionaliteit van de website of dit reglement hierin voorziet.

 2. Het onderwerp van de activiteit van het Portaal is om Gebruikers een ruimte te bieden die onderling contact mogelijk maakt, onder tussen Gebruikers overeengekomen voorwaarden, waarin de Operator zich op geen enkele manier bemoeit en waarop hij geen invloed heeft. Om deze reden verbinden Gebruikers zich ertoe om in wederzijdse betrekkingen de toepasselijke wetten en regels van sociaal samenleven te respecteren, en schendingen daarvan door Gebruikers leiden niet tot aansprakelijkheid van de Operator.

 3. De Operator is de entiteit die bevoegd is om geregistreerde Gebruikers te verifiëren en neemt maatregelen om eventuele onregelmatigheden te voorkomen. Om deze reden maakt de Operator het anoniem melden van overtredingen mogelijk als onderdeel van de signaleringsprocedure, zoals verderop in het Reglement wordt vermeld.

 4. Met de portal kunt u gebruikersaccounts instellen en de inhoud ervan bekijken zonder dat u een account hoeft te registreren. Geregistreerde gebruikers hebben toegang tot de volledige functionaliteit van de Portal.

 5. Het Portaal is bedoeld voor volwassenen die ouder zijn dan 18 jaar of meerderjarig zijn in de zin van de wet van de woon- of verblijfplaats van de Gebruiker, indien deze wet voorziet in de eis van ouder dan 18 jaar en volledig handelingsbekwaam is, en de Portal behoudt zich het recht voor om deze vereiste voor geregistreerde gebruikers te verifiëren.

 

Verantwoordelijkheden van de gebruiker

 

 1. Door het Reglement te aanvaarden en het Portaal te bezoeken, bevestigt de Gebruiker dat hij een volwassene is in de zin van de wet die op hem van toepassing is, en deze wet verbiedt de Gebruiker niet om toegang te krijgen tot de inhoud die op het Portaal is gepubliceerd en die elementen kan bevatten van naaktheid, erotiek en algemeen (algemeen) begrepen inhoud voor volwassenen.

 2. De Gebruiker verbindt zich ertoe het Portaal alleen persoonlijk te gebruiken en zijn toegang niet te delen met andere mensen - ongeacht of hij het account van de Gebruiker registreert of niet.

 3. Elke Gebruiker mag slechts één Gebruikersaccount binnen het Portaal hebben.

 4. Door dit Reglement te aanvaarden, verklaart de Gebruiker dat hij kennis heeft genomen van de wettelijke vereisten die van toepassing zijn op zijn woon- of verblijfplaats met betrekking tot het gebruik van de inhoud die via internet op het Portaal wordt aangeboden en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. Overtredingen van deze vereisten door de Gebruiker mogen geen grond vormen om de Organisator te bezwaren met enig recht of verplichting, evenals met enige strafrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve sanctie. In het geval van niet-nakoming van deze verplichtingen door de Gebruiker, resulterend in het starten van een procedure tegen de Organisator, zal de Gebruiker de Organisator vrijwaren van elke aansprakelijkheid in termen van oorzakelijk verband, voor zover toegestaan door de wet. Deze vrijstelling van aansprakelijkheid geldt zowel voor de Organisator als voor eventuele derden die op enigerlei wijze aan de Organisator zijn gelieerd.

 5. Gebruikers hebben niet het recht om op de Portal gepubliceerde inhoud die niet hun exclusieve eigendom is, te kopiëren, te reproduceren of anderszins te verwerken. U mag geen afgeleide werken van deze inhoud maken.

 6. Geregistreerde gebruikers verbinden zich ertoe inhoud, grafische en audiovisuele materialen te publiceren die hun exclusieve eigendom zijn of waarop zij de exclusieve rechten hebben. Schending van deze verplichtingen zal leiden tot blokkering van het account van de Gebruiker en kan aanleiding geven tot wettelijke aansprakelijkheid jegens de overtreder. In het geval van publicatie van foto- of videomateriaal, verbindt de Gebruiker zich ertoe alleen zijn eigen materiaal te publiceren. Alvorens foto's of ander materiaal op het Portaal te publiceren, behoudt de Organisator zich het recht voor om ze te verifiëren. De inhoud mag geen vulgaire of schandalige informatie bevatten en de Organisator heeft het recht om deze te modereren als deze in strijd zijn met de normen van de Website, de wet of de principes van sociaal samenleven.

 7. Het is de Gebruiker niet toegestaan inhoud te plaatsen die links bevat naar andere websites of naar software of actieve links die "naar buiten" leiden.

 8. Foto's die pornografische inhoud bevatten of in strijd zijn met de wet of de regels van sociaal samenleven, zullen door de Organisator worden verwijderd en de publicatie van dergelijke inhoud kan leiden tot het blokkeren of verwijderen van het account van de Gebruiker.

 9. Gebruikers hebben niet het recht om zich op welke manier dan ook te bemoeien met de structuur van het Portaal, de broncode en functionaliteiten.

 10. Gebruikers zijn verplicht om het Portaal te gebruiken en contact op te nemen met andere Gebruikers op een manier die ervoor zorgt dat de wet die van toepassing is op hun woon- of verblijfplaats wordt gerespecteerd.

 11. De gegevens die op het Portaal worden verzameld, zijn eigendom van de Operator en mogen niet door de Gebruikers voor eigen doeleinden worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van de Operator op straffe van nietigheid.

 12. Rechten op de inhoud die beschikbaar wordt gesteld op het Portaal, in het bijzonder auteursrechten, de naam van het Portaal, handelsmerken van het Portaal, evenals producenten en bieders die hun marketinginhoud op het Portaal kunnen presenteren, waaronder onder andere. foto's, grafische elementen, beschrijvingen van de gepresenteerde goederen of diensten zijn beschermd en het gebruik ervan op welke manier dan ook zonder de toestemming van de Verkoper of andere bevoegde entiteiten is verboden.

 13. Door inhoud of materialen op het Portaal te plaatsen, verleent de Gebruiker de Organisator een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om deze inhoud te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en verspreiden in alle bestaande of toekomstige media. Intrekking van de licentie leidt tot het vervallen van het account van de Gebruiker zonder het recht om eventueel aan de Organisator betaalde gelden terug te storten. De Gebruiker verleent de Organisator het recht om verdere licenties te verlenen en het recht om claims in te dienen met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht op de materialen die op de Portal zijn gepubliceerd.

 

 

Verwijdering of blokkering van het account van de Gebruiker

 

 1. De Organisator heeft het recht om - naar eigen goeddunken - het account van de Gebruiker tijdelijk te blokkeren of te verwijderen in de volgende gevallen:

 1. Het krijgen van een redelijk vermoeden of het verkrijgen van informatie dat de Gebruiker niet voldoet aan de vereisten van dit Reglement.

 2. Overtreding door de Gebruiker van de wet of de bepalingen van dit Reglement.

 1. De Organisator heeft het recht om te weigeren de account van de Gebruiker te registreren (voorlopige verificatie) in het geval dat hij tijdens het verificatieproces twijfels heeft over de naleving door de Gebruiker van de vereisten van het Reglement of de wettelijke bepalingen, en het door de Gebruiker verstrekte bewijs niet niet bijdragen aan het ophelderen van deze twijfels.

 2. Het account van de Gebruiker wordt tijdelijk geblokkeerd voor de duur van het onderzoek, niet langer dan 7 dagen.

 3. In het geval van een gerechtvaardigde blokkering of gerechtvaardigde verwijdering van het account van de Gebruiker, heeft de Gebruiker geen recht op terugbetaling van vergoedingen die aan het Portaal zijn betaald, ongeacht hun vorm.

 4. In geval van ongerechtvaardigde blokkering of verwijdering van het account van de Gebruiker, zijn de regels die voortvloeien uit de klachtenprocedures van toepassing.

 

Diensten geleverd door de Portal en betalingen

 

 1. Het Portaal biedt de Gebruikers de mogelijkheid om de advertentieruimte te gebruiken en er advertenties aan toe te voegen, waarvan de inhoud alleen door de Gebruikers wordt bewerkt. De organisator behoudt zich echter het recht voor deze te modereren.

 2. Geregistreerde gebruikers kunnen aanvullende functionaliteiten van de website gebruiken, zoals: gepromote advertenties, onderscheidingen, geverifieerde advertenties, chat, kalender, opmerkingen en statistieken. Sommige van deze functionaliteiten kunnen de noodzaak inhouden om betalingen aan de Organisator te doen in de vorm en het bedrag zoals aangegeven op de Portal. De prijs voor de dienst is altijd bekend bij de Gebruiker alvorens de dienst af te nemen.

 3. Extra functies kunnen - naast betaling - ook extra gebruikersactiviteit vereisen. In het geval van geverifieerde profielen kan de Organisator bijvoorbeeld om verificatie van identiteitsdocumenten of andere informatie vragen voor de doeleinden van dit proces om een dergelijke status te verkrijgen.

 4. Gebruikers die besluiten om de betaalde functies van het portaal te gebruiken, gaan ermee akkoord om de service te leveren vóór de deadline om het contract op te zeggen en doen daarom afstand van dit recht.

 5. Niet-geregistreerde gebruikers hebben het recht om door de Portal te bladeren, zonder extra functies.

 6. Voucherbetalingen vinden plaats op basis van een externe dienstverlener. Het bedrag dat na de implementatie met de pre-paid voucher is betaald , zal zichtbaar zijn voor gebruik op het account van de gebruiker gedurende de tijd dat het account actief is. Het blokkeren of verwijderen van een account zal leiden tot tijdelijke (blokkering) of permanente (verwijdering) onbeschikbaarheid van fondsen. Bij een terechte blokkering of verwijdering van het account heeft de Gebruiker geen recht op restitutie.

 7. Na het kiezen van een dienst voor de prijs aangegeven op het Portaal, wordt de som van het beschikbare geld op de account van de Gebruiker verminderd met de prijs van de geselecteerde en goedgekeurde dienst.

 8. Betaling voor diensten is gebaseerd op een externe betalingssysteembeheerder. De Portal Operator biedt geen eigen betalingsmethoden aan en is niet verantwoordelijk voor de afhandeling en uitvoering van het betalingsproces. De voorschriften en het beleid van derden die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van een dergelijk proces, zijn van toepassing op het betalingsproces.

 9. Verwijdering van het account van de gebruiker is ook mogelijk door de gebruiker - in dit geval loopt het contract voor het verlenen van toegang tot de website af en wordt het geld dat niet door de gebruiker is gebruikt niet terugbetaald.

Disclaimers

 1. De Operator zorgt ervoor dat de inhoud die op het Portaal wordt gepresenteerd, de werkelijkheid weerspiegelt en tegelijkertijd in overeenstemming is met de wet en de principes van sociaal samenleven. Vanwege de dynamiek van de werking van het portaal en de activiteit van gebruikers, is de exploitant echter niet aansprakelijk jegens gebruikers voor onbetrouwbaarheid van inhoud die door andere gebruikers is geplaatst.

 2. De Operator is niet verantwoordelijk voor technische onderbrekingen in de werking van het Portaal veroorzaakt door externe factoren of noodzakelijke technische werken, maar zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dergelijke werken zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

 3. De Exploitant is niet aansprakelijk, voor zover wettelijk toegestaan, voor handelen of nalaten van Gebruikers dat in strijd is met de wet of dit Reglement.

Klachten

 1. Als de Gebruiker vaststelt dat de door de Operator geleverde diensten gebrekkig zijn, heeft de Gebruiker het recht om een klacht in te dienen via e-mail op het volgende adres:
  [email protected]

 2. De ondernemer reageert onverwijld op de klacht, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de indiening ervan. In het geval van verzoeken van de Gebruiker die een consument is, wordt het verzoek als gerechtvaardigd beschouwd als de Operator niet binnen veertien dagen op dit verzoek heeft gereageerd.

 3. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, zal de Operator de Gebruiker de kosten vergoeden die verband houden met de betaalde dienst waarop het gemelde gebrek betrekking heeft. De Operator is echter niet verantwoordelijk voor de gemiste voordelen van de Gebruiker.

 

 

Jurisdictie

In het geval van geschillen zullen deze worden gehouden op basis van de wet die van toepassing is op Hong Kong, en de bevoegde autoriteit voor hun beslechting zal het Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) zijn op basis van de regels van deze rechtbank.

 

Klokkenluidersregeling _ _

De exploitant neemt actieve maatregelen om het gebruik van gedwongen situaties, mensenhandel of seksuele uitbuiting te voorkomen. Om die reden stelt zij haar Gebruikers een procedure ter beschikking om overtredingen of misbruiken anoniem te melden. Als u dergelijke praktijken vermoedt, stuur dan anonieme correspondentie naar het e-mailadres : [email protected] in onze samenwerking met de rechtshandhaving.

 

Persoonlijke gegevens

 1. Door zich op het portaal te registreren of het te bezoeken, stemt de gebruiker in met de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn om de geselecteerde functionaliteit van het portaal te gebruiken. Het verstrekken van deze gegevens is niet verplicht, hoewel het de sluiting van het contract kan bepalen.

 2. De gegevensbeheerder is de eigenaar van het Portaal, namens wie de Organisator optreedt als verwerker.

 3. De persoonsgegevens van gebruikers binnen de Europese Unie worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

 4. Gedetailleerde bepalingen met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens van gebruikers, inclusief hun rechten en plichten van de beheerder, zijn opgenomen in het tabblad "Privacybeleid".